گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است دیدم شروع محشر کبری دیگر است گردون شده سیاه و فضا پر ز دود و آه تاریک تر ز عرصه تاریک محشر است گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین اشک عزا به دیده زهرای اطهر است گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر دیدم که روز روز عزای پیمبر است

قطعاتمرتبط

مشاهده همه