من که از روز ازل با تو سفر میکردم

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

شب تنهایی خود با تو سحر میکردم لیک از جور فلک از تو جدا گردیدم دیده از داغ غمت پر ز گهر میکردم تن مجروح مرا سنگ نوازش میداد اگر از ناقه به روی تو نظر میکردم تن تو بر ته گودال و من آن روز سیاه با سر غرق به خون تو سفر میکردم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه