بخون ای گریه کن بخون ای سینه زن

بخون ای گریه کن بخون ای سینه زن

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بخون ای گریه کن بخون ای سینه زن غریب یعنی حسین کریم یعنی حسن وای بی یار و بی حبیبی وای تو خونه ات هم غریبی نشده خنده رو لبات بیاد مگه میشه کسی تو رو نخواد الهی من فدات بشم حسن آقا دوست دارم خیلی زیاد