سرت به روی نیزه تاب می خورد

سرت به روی نیزه تاب می خورد

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

سرت به روی نیزه تاب می خورد بمیرم نیزه دارت آب می خورد علی لای لای لا