بالاترین روضه همین در عالمین است

بالاترین روضه همین در عالمین است

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بالاترین روضه همین در عالمین است از راه آمد زینب، اما بی حسین است فریاد زد اُمُّ البنین گیسو سپیدم مادرنبودی عصر عاشورا چه دیدم از خیمه تا گودال با زحمت دویدم با دست خود از پهلویش نیزه کشیدم اُمُّ البنین تاج سرم را سَر بریدند پیراهنش را از تَنَش بیرون کشیدند مادر نبودی، گوش کن از این خبرها از داغ عباس تو خم گشته کمرها واشد به روی من نگاه اهل نظرها چادر به سر دارد دویدن دردسرها