به وقت خطبه خوانی مثل حیدر میشود زینب

به وقت خطبه خوانی مثل حیدر میشود زینب

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

به وقت خطبه خوانی مثل حیدر میشود زینب به هفده معجزه بر نی پیمبر میشود زینب من از نامش که زینت بر علی گشته است فهمیدم زمانی زینت الله اکبر میشود زینب زمین باید بگردد تا ابد دور چنین بیتی که در آن مادرش زهرا و دختر میشود زینب سه تا آیه سه دفعه مادری پیش سه تا حجت به علم جبر اینجا شرح کوثر میشود زینب