زهرا به خانه و ملک الموت پشت در

زهرا به خانه و ملک الموت پشت در

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

زهرا به خانه و ملک الموت پشت در از بهر قبض روح شریف پیامبر از هیچکس نکرده طلب اذن و ای عجب بی اذن فاطمه ننهد پای پیشتر با آنکه بود داغ پدر سخت فاطمه در باز کرد و عرش فرو ریخت از وسط یک چشم او به سوی عجل چشم دیگرش محو نگاه آخر خود بود بر پدر