خورشید به روی قله نی آشکار شد

خورشید به روی قله نی آشکار شد

محمود کریمی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خورشید به روی قله نی آشکار شد کوچک ترین سنتاره سر شیرخوار شد ناموس حق به ناقه عریان سوار شد هشتاد و چند خسته بهم هم قطار شد زیباترین ستاره دنباله دار شد در این مسیر نور جلودار زینب است دیدی از نی دست خواهر بسته بود گوییا دستان حیدر بسته بود