دنیا اگر کویر باشه کویر

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

دنیا اگر کویر باشه کویر دریا حسینیه است تعجب نکنید مرده زنده می شود اینجا حسینیه است ادخلو ها به سلام آمنین با وضو وارد شوید میکده مست می طلبد مست مست با سبو وارد شوید انبیا جمعند اینجا جانم جانم اولیا جمعند اینجا جانم جانم چشمتو باز کن ای دل شهدا جمعند اینجا جانم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه