ای مردم عالم بشناسید و بدانید

ای مردم عالم بشناسید و بدانید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ای مردم عالم بشناسید و بدانید مهری که به پیشانی ما خورده بخوانید عمریست تویی خواجه و ما حلقه به گوشیم یک تار ز موی تو به عالم نفروشیم ما غرق گناهیم و جز این توشه نداریم ما کعبه به جز مرقد شش گوشه نداریم ما آمده ایم بر در تو سر بسپاریم ما جای دگر جز در این خانه نداریم ستار عیوبی تو و ما غرق عیوبیم یک عمر به غیر از در این خانه نکوبیم حق داده مرا بر سر کوی تو حواله آمد به در خانه گدایی همه ساله