تا الان کجا بودی ای زن

محمد رضا بذری

سال 1400

متن قطعه:

تا الان کجا بودی ای زن چهل ساله چشم انتظارم چقدر دیر رسیدی چقدر دیر چهل ساله که بیقرارم تو رو کاشکی زودتر میدیدم چهل ساله آروم ندارم ظاهرا تو شدی قاتل من باطن ماجرا چیز دیگه است قاتل من همون بی حیا بود که توی کوچه راهمون و بست