اصلا بهتر که تو رفتی

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی اصلا بهتر نمیتونی با سر رو نیزه بایستی می خوای چیو ببینی زمین خوردنمو می خوای چیو ببینی چجور بردنمو می خوای چیو ببینی ذره ذره ذره مردنمو تو هر چی قدیما کشیدی بس بود تو هر چی توی کوچه دیدی بس بود یه روز دیدی دستای بسته بس بود یه روز دیدی دست شکسته بس بود یارالی ای بابا اصلا بهتر که نباشم اصلا بهتر که بمیرم اصلا بهتر که سرت رو دیگه تو بغل نگیرم آخه چیو ببوسم رگ حنجرتو آخه چیو ببوسم لب اطهرتو آخه چیو ببوسم دونه دونه زخمای سرتو من هر چی بشورم سرت رو بس نیست ببوسم فقط حنجرت رو بس نیست سر تو تو آغوش بگیرم بس نیست هزار بار برا تو بمیرم بس نیست یارالی ای بابا اصلا ای کاش که آتیشه توی خیمه می سوزوندم اصلا ای کاش که کنار عمه زنده نمی موندم باید چیو می دیدم کتک خوردنشو باید چیو می دیدم بازار بردنشو باید چیو میدیدم بابا روزی صد بار مردنشو دیگه هر چی اشکامو دیدن بسه دیگه هر چی مومو کشیدن بسه دیگه هر چی رفتم خرابه بسه دیگه هر چی بزم شرابه بسه یارالی ای بابا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه