آن زمان که برای بردن من

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

آن زمان که برای بردن من می شکافی صف قیامت را اهل محشر به غبطه می گویند خوش به حالت نوشته نامت را رو به سویم می آیی و آرام می شود کم خروش و همهمه ها چشم می بندم و قدم به قدم می شمارم صدای گامت را می گذاری به روی شانه ی من ناگهان دست مهربانت را مانده ام آن زمان چگونه دهم پاسخ اولین سلامت را چارچوب تصورم این هاست : این که قید مرا نخواهی زد حدسم از عاقبت توهم نیست تجربه کرده ام مرامت را زیر هر آفتاب سوزان نه ؛ زیر طوبای تو دلم گرم است نکند کم کنی ز روی سرم سایه ی لطف مستدامت را پیش تر وام عشق دادی تا بخرم آبرو برای خودم ناله سر می دهم مگر با اشک بدهم قسط های وامت را روزگارم اگر چه تفدیده ست به سراب تو هم یقین دارم تو خودت تشنه ای و می دانی حال عشاق تشنه کامت را روی نیزه دوباره می گذرد خاطرات از مقابل چشمت دود این خیمه ها می اندازد یاد دیوار و در مشامت را … ادعایی نمی کنم اما فکر تنهایی ات مرا هم کشت به خدا من می آمدم سویت می شنیدم اگر پیامت را

قطعاتمرتبط

مشاهده همه