سلام خانوم خانوما

امیر کرمانشاهی

سال 1400

متن قطعه:

سلام خانوم خانوما دیر اومدم میدونم گریه نکن عزیزم دیگه پیشت میمونم بابایی فدات بشه چقدر کبود شدی بابایی فدات بشه موهات سفید شده دختر قشنگ مو کیا کتک زدن اینا واسه اینه که بابات شهید شده حالا هم با سر اومدم دست ندارم بغلت کنم خوشگل بابا کاش می شد رو پام بشینی منو ببخش اگر که نمی تونم خوشگل بابا رو ندارم رو نداری چشام سو نداره سو نداری توهم مثل من سوختی بمیرم مو ندارم مو نداری های بابا های بابا های بابا سلام بابایی جونم ببخش اگه کلافه ام موی منو سوزوندن نشد برات ببافم الهی فدات بشم چقدر عوض شدی جای چیه رو لبات که انقدر خونیه بوی دود و خاکستر میاد گمون کنم اینا همه کار خیر ندیده خولیه تو رو با چوب می زد یزید سر تو افتاد از تو تشت زمین رباب هم افتاد اینا ناموس نمی فهمن ما کجا کنیزی کجا همونجا عمه جون داد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه