ای دو جهانت پناه یا حسن ابن علی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

ای دو جهانت پناه یا حسن ابن علی مظهر صبر خدا یا حسن ابن علی شیر خدا را خلف در سه بهر شرف ایینه کبریا یا حسن ابن علی های تو حسن ازل سین تو سر ابد نور تو نورالهدی یا حسن ابن علی مهر رخ دلربا لعل لب جان فزا بوسه گه مصطفی یا حسن ابن علی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه