برایم مهمان رسیده

منصور ارضی

سال 1400

متن قطعه:

برایم مهمان رسیده ولی با رأسی بریده نمایم مهمان نوازی پدر با قدی خمیده اباالمظلوم ای حسین جان برایم بهتر زجانی تو باید پیشم بمانی بخوانی قرآن برایم به لبهای خیزرانی ابا المظلوم یا حسین جان

قطعاتمرتبط

مشاهده همه