دنیا اگه کویر باشه کویر

دنیا اگه کویر باشه کویر

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دنیا اگه کویر باشه کویر دریا حسینه است تعجب نکنید مرده زنده می شود اینجا حسینیه است ادخلو ها به سلام آمنی با وضو وارد شوید میکده مست می طلبد مست مست می طلبد با سبو وارد شوید انبیا جمعند اینجا جانم جانم اولیا جمعند اینجا جانم جانم چشمتو باز کن ای دل شهدا جمعند اینجا