ای امام شهید ای غریب وطن

ای امام شهید ای غریب وطن

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ای امام شهید ای غریب وطن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن حضرت زهرا بر تو میگرید ماهی دریا بر تو میگرید ای نسیم سحر زائر قبر تو آسمان شاه دل تربت قبر تو دل ما پروانه داغ تو زائر قبر بی چراغ تو