روضه حضرت زهراس

حجت بحرالعلومی

سال 1398

متن قطعه:

دسا شانه دیوار می گیرد مادر نیفتد