روضه امام حسین ع

حجت بحرالعلومی

سال 1399

متن قطعه:

ما دوتا عبارت داریم یا قتل یا ذبح