مناجات

حجت بحرالعلومی

سال 1399

متن قطعه:

وقتی نگاه میکنم به گناهام ترس میوفته به جونم