روضه ی امام حسین ع

حجت بحرالعلومی

سال 1399

متن قطعه:

خدا میدون هبداهه و بی مقدمه