روضه

حجت بحرالعلومی

سال 1399

متن قطعه:

شرح قصه برای من تلخ است فقط این را بدان