دوباره در حرم خود مرا کشید

حجت بحرالعلومی

سال 1398

متن قطعه:

زمان دست کشیدن بر این سیاهی‎ ها شبیه جُون مرا کرده دل سپید حسین گناه کار رسیدم ولی به رویم نزد گمان کنم که مرا در گنه ندید حسین همین که خواست گناهم مرا زمین بزند شبیه یک پدر مهربان دوید حسین میان خلوت خود هر که حرف زد با او تمام درد دلش را بدان شنید حسین برای این که نسوزند گریه کن ‏‎هایش به پیش مادر خود بین خون تپید حسین