حسین حسین واویلا واویلا

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

حسین حسین واویلا واویلا از وقتی رفتی صد بار دور گودالت گشتم دیگه از پا افتادم از بس دنبالت گشتم از گودال میپرسم باقی پیکرت کجاست میلرزم میترسم نمیدونم سرت کجاست پاشو که لشکر اشک زینبت و نبینه ببین دیگه بریدم پاشو بریم مدینه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه