ای به مقتل خدا سنا خوانت

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

ای به مقتل خدا سنا خوانت وی سر نیزه صوت قرآنت دشمن و دوست هر دو گریانت جن و انس و ملک پریشانت آفرینش محیط احسانت پدرم و مادرم به قربانت حسن تو مصحف خدای مبین حب تو آب زندگانی دین جسم تو قطعه قطعه روی زمین تو حسینی که جبرئیل امین آمده گاهواره جنباند پدر و مادرم به قربانت

قطعاتمرتبط

مشاهده همه