گفتم که در کرم به کجا می رسد حسن

رضا نریمانی

سال 1400

متن قطعه:

گفتم که در کرم به کجا می رسد حسن دیدم که تا حدود خدا می رسد حسن تادیده ام گدا سر کویش زیاد بود تا دیده ام به داد گدا میی رسد حسن یاحسن جانی تفسیر قرآنی ای شاه جانانی روح و ریحانی لولو و مرجانی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه