حسین جان ای آبروی دو عالم

حسین جان ای آبروی دو عالم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

حسین جان ای آبروی دو عالم نگین سلیمان به حلقه ی خاتم نگین سلیمان به حلقه ی خاتم خداحافظ ای برادر زینب به خون غلطان در برابر زینب به خون غلطان در برابر زینب برادر جان بی تو در دل صحرا شده تنها خواهرت گل زهرا شده تنها خواهرت گل زهرا حسین جان ای آبروی دو عالم‌ نگین سلیمان به حلقه ی خاتم نگین سلیمان به حلقه ی خاتم