روضه

روضه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

وای من و وای منو وای من میخ در و سینه زهرای من در وسط كوچه تو را می زدند كاش به جای تو مرا می زدند