نیمه شب آمده جز من کسی بیدار نیست

نیمه شب آمده جز من کسی بیدار نیست

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

نیمه شب آمده جز من کسی بیدار نیست می کشم آه از نهان و غیر از اینم کار نیست