شد روان روح از پیکرم یارب

شد روان روح از پیکرم یارب

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

شد روان روح از پیکرم یا رب می رود میدان اکبرم یا رب روح و ریحانم ای علی جانم ای همه هستم ، رفتی از دستم دیده بر سرو قامتت بستم روح و ریحانم ای علی جانم جان به کف داری ترک سر کردی گوییا دیگر بر نمی گردی روح و ریحانم ای علی جانم میوه قلب و جان شیرینم لحظه ای برگرد تا رخت بینم