بی همگان  به سر شوذ بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر شوذ بی تو به سر نمی شود

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود