چادرت را بتکان‌روزی ما را بفرست

محمد حسین پویانفر

سال 1398

متن قطعه:

چادرت را بتکان‌روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای مادر ای مادر ای مادر من از خاک پای تو سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه